Bescherming persoonlijke gegevens

Privacyverklaring van de FELDER-Gruppe

Verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens
FELDER KG, KR-Felder-Straße 1, 6060 Hall in Tirol, Oostenrijk

U kunt ons altijd contacteren, indien u vragen hebt omtrent gegevensbescherming. Alle informatie omtrent gegevensbescherming vindt u op datenschutz@felder-group.com.

Contactgegevens
van de functionaris voor gegevensbescherming

datenschutz@felder-group.com


Inhoud van de privacyverklaring


Informatie over uw rechten als betrokkene en uw recht op bezwaar

Hierna informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Onze website kan zonder registratie worden bezocht. Daarbij worden voor statistische doeleinden bijvoorbeeld gegevens over de geraadpleegde pagina's of de naam van het geraadpleegde bestand, datum en tijd op de server opgeslagen, zonder dat deze gegevens direct tot uw persoon kunnen worden herleid. Persoonsgegevens, in het bijzonder naam, adres of e-mailadres, worden voor zover mogelijk op vrijwillige basis verzameld. Zonder uw toestemming worden de gegevens niet aan derden doorgegeven.

U kunt onder bepaalde voorwaarden de hierna genoemde rechten van betrokkenen doen gelden. Houd er rekening mee dat u eventueel vooraf een bewijs van identiteit moet voorleggen.

- Recht op inzage: u kunt – normaal gezien gratis – laten bevestigen dat er persoonsgegevens van u worden verwerkt en overeenkomstig artikel 15 van de AVG inzage eisen in deze gegevens en informatie.
- Recht op rectificatie: als wij onjuiste of onvolledige gegevens over u verwerken, kunt u deze laten wijzigen (artikel 16 AVG).
- Artikel 17 AVG geeft u onder bepaalde voorwaarden het recht uw persoonsgegevens te laten wissen.
- Volgens artikel 18 AVG hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens.
- Volgens artikel 20 AVG hebt u het recht op dataportabiliteit en ontvangst van persoonsgegevens die u tijdens een geautomatiseerd proces ter beschikking gesteld hebt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat.
- Bij verwerking op grond van gerechtvaardigd belang hebt u altijd het recht op bezwaar overeenkomstig artikel 21 AVG. Bij verwerking met het oog op direct marketing en de daarmee verbonden profilering bestaat dit recht zonder beperkingen.
- U kunt gegeven toestemmingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Een dergelijke intrekking heeft geen consequenties voor gegevensverwerking die vóór het moment van de intrekking heeft plaatsgevonden.


Recht van bezwaar

U hebt het recht om bezwaar aan te tekenen bij de voor u bevoegde toezichthouder (gegevensbeschermingsautoriteit), in het bijzonder in de EU-lidstaat waar u woont, waar u werkt of waar de vermoedelijke overtreding plaatsgevonden heeft, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens tegen de Algemene Verordening Gegevensbescherming indruist of dat uw rechten van betrokkene geschonden werden. Wij zouden het fijn vinden indien u ons vooraf contacteert en ons de gelegenheid geeft te reageren. Een lijst met de gegevensbeschermingsautoriteiten vindt u hier: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.


Mocht u ons rechtstreeks willen contacteren, kunt u met uw vragen omtrent gegevensbescherming steeds terecht op datenschutz@felder-group.com. Wij wijzen u erop dat wij uw aanvraag tot inzage alleen kunnen behandelen als u uw identiteit met een identiteitsbewijs kunt bevestigen.Exploitatie van de website en onze IT-systemen (onderhoud en veiligheid)

Doel van de verwerking

Om IT-systemen en ondernemingswebsites te exploiteren en te onderhouden, om gegevensbeveiliging te garanderen en misbruik of bedrog te verhinderen, verwerken wij persoonsgegevens van onze gebruikers alleen indien nodig om onze diensten, inhoud en services ter beschikking te stellen.


Wettelijke basis en (hoger) gerechtvaardigd belang

Wij verwerken uw gegevens voor precontractuele maatregelen of contractuele verplichtingen (bijv. de nakoming van Algemene Voorwaarden, gebruiksvoorwaarden, artikel 6 lid 1 letter b AVG), indien wettelijk vereist (artikel 6 lid 1 letter c AVG, bijv. toestemming voor gebruik van cookies, handhaving van passende gegevensbeveiliging) en op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG voor volgend (hoger) gerechtvaardigd belang:

- veiligstelling van een functionerende en attractieve website,
- handhaving van de gegevensbeveiliging,
- efficiënte interne administratie in het concern / in de ondernemingsgroep.


Ontvangers of categorieën van ontvangers en doorgifte aan derde landen of aan internationale organisaties

Doorgifte is niet voorzien. Gegevens die de gebruikers van onze diensten zelf publiceren (bijv. commentaren) zijn echter openbaar en mogelijk in heel de wereld toegankelijk. Indien er aanleiding toe bestaat, kunnen de gegevens aan rechtshandhavingsautoriteiten, rechtbanken enz. doorgegeven worden in het kader van vorderingen van de verantwoordelijke of van derden.

Wij gebruiken de diensten van de volgende gegevensverwerkers:


Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een service voor webanalyse die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Om Google Analytics uit te schakelen, kunt u gebruik maken van de Google Analytics opt-out browser add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dat zijn tekstbestandjes waarmee informatie op het toestel van de gebruiker kan worden opgeslagen. Deze informatie heeft betrekking op de gebruiker. Door het plaatsen van cookies kan Google het gebruik van onze internetpagina's analyseren. De informatie die de cookies verzamelen over het gebruik van onze pagina's (met inbegrip van uw IP-adres), wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten verstuurd en daar opgeslagen. Wij wijzen erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp ();" om een anonieme registratie van IP-adressen te garanderen (zogenaamde IP-masking). Als anonimisering actief is, kort Google IP-adressen in binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte. Op die manier kunnen geen conclusies met betrekking tot uw identiteit getrokken worden. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Google neemt de privacybepalingen van het "Privacy Shield"-akkoord in acht en is bij het "Privacy Shield"-programma van het handelsministerie van de VS geregistreerd. Het bedrijf gebruikt de verzamelde informatie om het gebruik van onze internetpagina's te analyseren, hierover voor ons verslagen op te stellen en andere desbetreffende diensten voor ons uit te voeren. Meer informatie hierover vindt u op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.


Clicky

Deze website maakt gebruikt van de webanalysedienst Clicky om statistische gegevens over het gebruik van onze webpagina's te verzamelen. Hiervoor wordt informatie over de bezoekers verzameld en naar de server van Roxr Software, Ltd. verstuurd.

Met Clicky kan het gebruik van de website door de gebruikers worden geanalyseerd. Hiervoor worden zogenoemde "cookies" naar Roxr Software, Ltd. verstuurd. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. Over het doel en de omvang van de verzamelde gegevens, de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door Clicky geeft Roxr Software, Ltd. informatie op: clicky.com/help/faq/features/cookies#/terms.

LiveZilla

Op deze website worden met technologieën van LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen (www.livezilla.net) geanonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen met het oog op webanalyse en voor ons live chatsysteem om live supportvragen te beantwoorden. Op basis van deze geanonimiseerde gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen gemaakt worden. Hiervoor zouden cookies kunnen worden gebruikt. Dat zijn tekstbestandjes die lokaal op de computer van de bezoeker van onze website worden opgeslagen en een herkenning bij een volgend bezoek van onze website mogelijk (zouden kunnen) maken. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de specifieke, uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon. Technisch wordt gegarandeerd dat IP-adressen automatisch worden geanonimiseerd. Door uw browser te configureren (bijv. omgang met cookies) kunt u de webanalyse verhinderen.

De verwerkingsverantwoordelijke, FELDER KG, maakt deel uit van een ondernemingsgroep. Voor een efficiënte interne administratie maken we bij de verwerking van gegevens ook gebruik van de ondernemingen die met ons concern verbonden zijn. Dat is voor de ondernemingsgroep een doorwegend gerechtvaardigd belang (overwegingsgrond 48 van de AVG).

Alle verbonden ondernemingen en verwerkers van gegevens kunnen gecontacteerd worden voor vragen omtrent gegevensbescherming en voor het claimen van rechten als betrokkene via datenschutz@felder-group.com.


Verzamelen van gegevens uit andere bronnen: categorieën persoonsgegevens

Bij elk gebruik van onze website verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die onze website bezoekt.

De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

- informatie over het type browser en de gebruikte versie
- het besturingssysteem van de gebruiker
- de internetprovider van de gebruiker
- het IPadres van de gebruiker, sessie-ID van de browser
- datum en tijd van het bezoek
- gegevens van het gebruikte toestel (toestelID, beeldschermresolutie, instellingen m.b.t. taal en land ...)
- websites waarlangs het systeem van de gebruiker op onze website terechtkomt
- websites die door het systeem van de gebruiker via onze website geraadpleegd worden.


Opslagduur

Gegevens die nodig zijn voor een functionerende website worden alleen voor de duur van uw bezoek aan onze pagina's verwerkt en opgeslagen. Loggegevens en IP-adressen worden in de regel 7 dagen opgeslagen om aanvallen op onze systemen af te weren, incidenten in verband met gegevensbeveiliging te onderzoeken en schadevergoeding te kunnen claimen indien hiertoe aanleiding bestaat tot de volledige afhandeling ervan.


Terbeschikkingstelling van gegevens

Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om de gegevens ter beschikking te stellen. Deze gegevens zijn echter vereist voor een goed functionerende website en goed functionerende IT-systemen.


Verwerking van uw gegevens voor andere doeleinden

Een deel van de verzamelde gegevens wordt voor marketingdoeleinden verwerkt. Hierop en op uw recht op bezwaar wijzen wij reeds op het moment dat de gegevens verzameld worden. Wij verzoeken u in verband hiermee punt 3 van de privacyverklaring in acht te nemen.


Verwerking in verband met het uitvoeren van leveringen en diensten, vooral voor de verkoop van onze producten en voor het aanbieden van diensten (bijv. opleidingen)

Doel van de verwerking

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de levering van onze producten en voor de verlening van onze diensten, ook in onze onlineshop en voor de gebruikmaking van diensten van derden bij zakelijke relaties.


Wettelijke basis en gerechtvaardigde belangen

De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens zijn precontractuele maatregelen of contractuele verplichtingen (artikel 6 lid 1 letter b AVG), juridische en wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 letter c AVG, vooral belastingsrecht en fiscaal recht) en de volgende (overwegende) gerechtvaardigde belangen (artikel 6 lid 1 letter f AVG):

- Het claimen of de verdediging van eigen wettige aanspraken, vooral in verband met garantie en productaansprakelijkheid
- Vermindering van uitvalrisico's (ook bij derden)
- Beantwoording van aanvragen van klanten over leveringen en diensten; er bestaat te allen tijde een recht op bezwaar, voor zover er geen overwegende belangen (bijvoorbeeld aansprakelijkheid) hiermee in tegenspraak zijn
- efficiënte interne administratie in het concern / in de ondernemingsgroep


Ontvangers of categorieën van ontvangers en doorgifte aan derde landen of aan internationale organisaties

Indien nodig worden persoonsgegevens aan de volgende categorieën van ontvangers doorgegeven:

- banken (voor de afwikkeling van betalingsverkeer)
- rechtsvertegenwoordigers, rechtbanken indien hiertoe aanleiding bestaat
- economische trustees (voor audits)
- verantwoordelijke administratieve autoriteiten, in het bijzonder belastingsautoriteiten
- incassobureaus voor het innen van schulden (in het buitenland alleen indien de schulden in het buitenland moeten worden geïnd)
- externe financierders zoals leasing of factoringondernemingen en cessionarissen, voor zover de levering of de dienst op deze wijze extern gefinancierd is
- contractuele partners of zakenpartners die aan de levering of dienst meewerken resp. zullen meewerken (bijv. transportbedrijven)
- verzekeringsmaatschappijen naar aanleiding van het afsluiten van een verzekering in verband met de levering/dienst of naar aanleiding van een verzekeringsgeval
- autoriteiten en instellingen voor het opstellen van wettelijk voorgeschreven (officiële) statistieken
- klanten (ontvangers van diensten)
- bureaus die informatie verlenen over de kredietwaardigheid

Gegevens worden in deze gevallen alleen aan derde landen of aan internationale organisaties doorgegeven als er een toereikendheidsbeslissing volgens artikel 45 AVG bestaat of als aan de voorwaarden van artikel 49 lid 1 letter b, c of e AVG is voldaan (noodzakelijkheid tot het nemen van precontractuele maatregelen op aanvraag van de betrokken persoon of in haar belang, het claimen, de uitvoering en de verdediging van wettelijke aanspraken) of als er een toestemming volgens artikel 49 lid 1 letter a AVG bestaat.

Wij gebruiken de diensten van de volgende gegevensverwerkers:


Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een service voor webanalyse die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Om Google Analytics uit te schakelen, kunt u gebruik maken van de Google Analytics opt-out browser add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dat zijn tekstbestandjes waarmee informatie op het toestel van de gebruiker kan worden opgeslagen. Deze informatie heeft betrekking op de gebruiker. Door het plaatsen van cookies kan Google het gebruik van onze internetpagina's analyseren. De informatie die de cookies verzamelen over het gebruik van onze pagina's (met inbegrip van uw IP-adres), wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten verstuurd en daar opgeslagen. Wij wijzen erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp ();" om een anonieme registratie van IP-adressen te garanderen (zogenaamde IP-masking). Als anonimisering actief is, kort Google IP-adressen in binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte. Op die manier kunnen geen conclusies met betrekking tot uw identiteit getrokken worden. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Google neemt de privacybepalingen van het "Privacy Shield"-akkoord in acht en is bij het "Privacy Shield"-programma van het handelsministerie van de VS geregistreerd. Het bedrijf gebruikt de verzamelde informatie om het gebruik van onze internetpagina's te analyseren, hierover voor ons verslagen op te stellen en andere desbetreffende diensten voor ons uit te voeren. Meer informatie hierover vindt u op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.


Clicky

Deze website maakt gebruikt van de webanalysedienst Clicky om statistische gegevens over het gebruik van onze webpagina's te verzamelen. Hiervoor wordt informatie over de bezoekers verzameld en naar de server van Roxr Software, Ltd. verstuurd.

Met Clicky kan het gebruik van de website door de gebruikers worden geanalyseerd. Hiervoor worden zogenoemde "cookies" naar Roxr Software, Ltd. verstuurd. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. Over het doel en de omvang van de verzamelde gegevens, de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door Clicky geeft Roxr Software, Ltd. informatie op: clicky.com/help/faq/features/cookies#/terms.

LiveZilla

Op deze website worden met technologieën van LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen (www.livezilla.net) geanonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen met het oog op webanalyse en voor ons live chatsysteem om live supportvragen te beantwoorden. Op basis van deze geanonimiseerde gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen gemaakt worden. Hiervoor zouden cookies kunnen worden gebruikt. Dat zijn tekstbestandjes die lokaal op de computer van de bezoeker van onze website worden opgeslagen en een herkenning bij een volgend bezoek van onze website mogelijk (zouden kunnen) maken. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de specifieke, uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon. Technisch wordt gegarandeerd dat IP-adressen automatisch worden geanonimiseerd. Door uw browser te configureren (bijv. omgang met cookies) kunt u de webanalyse verhinderen.


De verwerkingsverantwoordelijke, FELDER KG, maakt deel uit van een ondernemingsgroep. Voor een efficiënte interne administratie maken we bij de verwerking van gegevens ook gebruik van de ondernemingen die met ons concern verbonden zijn. Dat is voor de ondernemingsgroep een doorwegend gerechtvaardigd belang (overwegingsgrond 48 van de AVG).

Alle verbonden ondernemingen en verwerkers van gegevens kunnen gecontacteerd worden voor vragen omtrent gegevensbescherming en voor het claimen van rechten als betrokkene via datenschutz@felder-group.com.


Verzamelen van gegevens uit andere bronnen: categorieën persoonsgegevens

Wij controleren bij een navenant gerechtvaardigd belang (hoogte van de ordersom, aard van de financiering) voor het aanvaarden van de order de solvabiliteit en ook de volgende persoonsgegevens.

In onze onlineshop worden cookies gebruikt om ervoor te zorgen dat de winkelwagen en de bestelprocedure functioneren.


Opslagduur

Tot het einde van onze zakenrelatie of tot afloop van de garantie-, aansprakelijkheids-, verjarings- en wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden; verder ook tot het einde van eventuele rechtsgeschillen waarbij de gegevens als bewijs nodig zijn. Bij diensten waarvoor schadeclaims op basis van het Oostenrijkse Burgerlijk Wetboek of op basis van andere rechtsgronden (bijv. productaansprakelijkheid) mogelijk zijn, worden de gegevens voor de vereiste duur opgeslagen.


Terbeschikkingstelling van gegevens

De verzameling van door ons dwingend vereiste gegevens is voor het afsluiten van een contract noodzakelijk.


Verwerking van uw gegevens voor andere doeleinden

Een deel van de verzamelde gegevens wordt voor marketingdoeleinden verwerkt. Hierop en op uw recht op bezwaar wijzen wij reeds op het moment dat de gegevens verzameld worden. Wij verzoeken u in verband hiermee punt 3 van de privacyverklaring in acht te nemen.


Verwerkingen voor marketingdoeleinden (aanvragen van klanten, klantenservice en reclame)

Doel van de verwerking

Klantenservice en marketing (direct marketing) voor doeleinden van de verwerkingsverantwoordelijke of gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijke, ook door passende nieuwsbrieven en beantwoording van aanvragen van klanten, verzending van reclame via de post


Wettelijke basis en gerechtvaardigde belangen

Gerechtvaardigde belangen volgens artikel 6 lid 1 letter f AVG:

- Reclame voor waren en diensten van de ondernemingsgroep
- Klantenwerving en binding (bonusprogramma's voor vaste klanten)
- Verbetering van de attractiviteit van het aanbod


Bezwaar

U kunt te allen tijde vormloos bezwaar indienen tegen de verwerking voor deze doeleinden en eisen dat de gegevens gewist of de verwerking beperkt wordt. Wij wijzen u op uw rechten bij het directe verzamelen van de gegevens.


Ontvangers of categorieën van ontvangers en doorgifte aan derde landen of aan internationale organisaties

Indien nodig worden persoonsgegevens aan de volgende categorieën van ontvangers doorgegeven:

- transportbedrijven

Wij maken gebruik van de diensten van de volgende gegevensverwerkers:

- drukkerijen
- aanbieders van services voor nieuwsbrieven


De verwerkingsverantwoordelijke, FELDER KG, maakt deel uit van een ondernemingsgroep. Voor een efficiënte interne administratie maken we bij de verwerking van gegevens ook gebruik van de ondernemingen die met ons concern verbonden zijn. Dat is voor de ondernemingsgroep een doorwegend gerechtvaardigd belang (overwegingsgrond 48 van de AVG). De verwerking voor marketing en klantenbinding gebeurt uitsluitend ten behoeve van de verantwoordelijke met wie een zakelijke relatie bestaat; de verwerking voor dergelijke doeleinden van de ondernemingsgroep veronderstelt de voorafgaandelijke toestemming van de betrokkene.

Alle verbonden ondernemingen en verwerkers van gegevens kunnen gecontacteerd worden voor vragen omtrent gegevensbescherming en voor het claimen van rechten als betrokkene via datenschutz@felder-group.com.


Verzamelen van gegevens uit andere bronnen: categorieën persoonsgegevens

- Aankoop van adresgegevens, verzamelen van adressen

Wij gebruiken de diensten van de volgende gegevensverwerkers:


Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Dat zijn tekstbestandjes waarmee informatie op het toestel van de gebruiker kan worden opgeslagen, terwijl deze de website gebruikt. Deze informatie heeft betrekking op de gebruiker. Met cookies kunnen vooral de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van de internetpagina's worden vastgesteld. Verder kan ook worden geanalyseerd op welke manier de internetpagina's worden gebruikt. Op basis van deze informatie kunnen wij ons aanbod klantvriendelijker maken. Cookies blijven ook na het verlaten van onze website opgeslagen en kunnen bij een volgend bezoek aan onze website opnieuw opgeroepen worden. Indien u dit niet wenst, kunt u uw browser zo instellen dat deze geen cookies aanvaardt.


Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een service voor webanalyse die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Om Google Analytics uit te schakelen, kunt u gebruik maken van de Google Analytics opt-out browser add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dat zijn tekstbestandjes waarmee informatie op het toestel van de gebruiker kan worden opgeslagen. Deze informatie heeft betrekking op de gebruiker. Door het plaatsen van cookies kan Google het gebruik van onze internetpagina's analyseren. De informatie die de cookies verzamelen over het gebruik van onze pagina's (met inbegrip van uw IP-adres), wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten verstuurd en daar opgeslagen. Wij wijzen erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp ();" om een anonieme registratie van IP-adressen te garanderen (zogenaamde IP-masking). Als anonimisering actief is, kort Google IP-adressen in binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte. Op die manier kunnen geen conclusies met betrekking tot uw identiteit getrokken worden. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Google neemt de privacybepalingen van het "Privacy Shield"-akkoord in acht en is bij het "Privacy Shield"-programma van het handelsministerie van de VS geregistreerd. Het bedrijf gebruikt de verzamelde informatie om het gebruik van onze internetpagina's te analyseren, hierover voor ons verslagen op te stellen en andere desbetreffende diensten voor ons uit te voeren. Meer informatie hierover vindt u op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.


Clicky

Deze website maakt gebruikt van de webanalysedienst Clicky om statistische gegevens over het gebruik van onze webpagina's te verzamelen. Hiervoor wordt informatie over de bezoekers verzameld en naar de server van Roxr Software, Ltd. verstuurd.

Met Clicky kan het gebruik van de website door de gebruikers worden geanalyseerd. Hiervoor worden zogenoemde "cookies" naar Roxr Software, Ltd. verstuurd. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. Over het doel en de omvang van de verzamelde gegevens, de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door Clicky geeft Roxr Software, Ltd. informatie op: clicky.com/help/faq/features/cookies#/terms.

LiveZilla

Op deze website worden met technologieën van LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen (www.livezilla.net) geanonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen met het oog op webanalyse en voor ons live chatsysteem om live supportvragen te beantwoorden. Op basis van deze geanonimiseerde gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen gemaakt worden. Hiervoor zouden cookies kunnen worden gebruikt. Dat zijn tekstbestandjes die lokaal op de computer van de bezoeker van onze website worden opgeslagen en een herkenning bij een volgend bezoek van onze website mogelijk (zouden kunnen) maken. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de specifieke, uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon. Technisch wordt gegarandeerd dat IP-adressen automatisch worden geanonimiseerd. Door uw browser te configureren (bijv. omgang met cookies) kunt u de webanalyse verhinderen.

Twitter

Onze website gebruikt functies van Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Bij het oproepen van onze pagina's met Twitter-plug-ins maakt uw browser een verbinding met de servers van Twitter. Daarbij worden al gegevens naar Twitter verstuurd. Indien u een Twitter-account hebt, kunnen deze gegevens aan uw account worden gekoppeld. Als u niet wilt dat deze gegevens aan uw Twitter-account gekoppeld worden, moet u zich voor het bezoek aan onze pagina afmelden bij Twitter. Interacties, vooral het aanklikken van een "re-tweet"-button worden eveneens aan Twitter doorgegeven. Meer informatie hierover vindt u op https://twitter.com/privacy.


YouTube-plug-in

Deze internetpagina bevat ten minste een plug-in van YouTube, behorend tot Google Inc., met zetel in San Bruno/Californië, VS. Zodra u op onze website een pagina met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube gemaakt. Hierbij wordt de YouTube-server meegedeeld welke pagina van onze website door u bezocht werd. Mocht u daarenboven aangemeld zijn bij uw YouTube-account, heeft YouTube de mogelijkheid uw surfgewoontes direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. U kunt dit verhinderen door u eerst bij uw YouTube-account af te melden. Meer informatie over het verzamelen en het gebruik van uw gegevens door YouTube krijgt u in de informatie over gegevensbescherming op http://www.youtube.com.


Pin it-knop van Pinterest

Op onze website staat de "Pin it"-knop van het sociale netwerk Pinterest van Pinterest, Inc. – met zetel in 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, VS. Door het gebruik van de "Pin it"-knop krijgt Pinterest de informatie dat u een van onze internetpagina's hebt bezocht. Mocht u bij uw Pinterest-account aangemeld zijn, heeft Pinterest bovendien de mogelijkheid uw bezoek aan uw Pinterest-account te koppelen. Door op de "Pin it"-knop te klikken worden gegevens naar Pinterest verstuurd die op servers (in de VS) opgeslagen worden. Indien u dit wilt verhinderen, moet u zich voor het aanklikken van de "Pin it"-knop afmelden bij uw Pinterest-account. Om uw privésfeer te kunnen beschermen kunt u terecht op: http://pinterest.com/about/privacy/. Daar vindt u meer informatie over het verzamelen van gegevens, de verwerking en het gebruik van uw gegevens door Pinterest, en ook over uw juridische mogelijkheden en opties voor instellingen.

Opslagduur

Gegevens van geïnteresseerden en profielen in onlineshops worden 3 jaar vanaf het laatste contact met de klant opgeslagen. Postadressen en e-mailadressen worden opgeslagen voor de duur van reclame-acties of tot het moment dat er bezwaar tegen het opslaan wordt gemaakt of de nieuwsbrief wordt opgezegd; ze worden ook opgeslagen als een beperking van de verwerking geëist wordt of als er voor de verwerking voor andere doeleinden een langere opslagduur nodig is (in het bijzonder volgens punt 2 van de privacyverklaring).


Terbeschikkingstelling van gegevens

Er bestaat geen verplichting om gegevens ter beschikking te stellen.


Verwerking van uw gegevens voor andere doeleinden

Bij aanvragen van klanten gebeurt onafhankelijk van de soort aanvraag en de uitvoering van de verwerking indien nodig een verdere verwerking in verband met leveringen en diensten, zie hiervoor punt 2 van de privacyverklaring.


Public relations

Doel van de verwerking

Terbeschikkingstelling van informatie die ten minste van lokaal of regionaal openbaar belang is over de taken en diensten van de verwerkingsverantwoordelijke.


Bezwaar

U kunt te allen tijde vormloos bezwaar indienen tegen de verwerking voor deze doeleinden om redenen die met uw bijzondere situatie samenhangen en eisen dat de gegevens gewist of de verwerking beperkt wordt. Wij wijzen u op uw rechten bij het directe verzamelen van gegevens en in het kader van uitnodigingen voor evenementen.


Wettelijke basis en gerechtvaardigde belangen

Wettelijke basis voor de verwerking is de vrijheid van meningsuiting volgens artikel 13, 17, 17a van de Oostenrijkse wet betreffende de veiligheid van de burgers (Staatsgrundgesetz), artikel 10 EVRM en, voor zover sprake van publicitaire doeleinden, volgens artikel 85 AVG in verbinding met § 9 lid 2 van de Oostenrijkse wet op de privacy (DSG) (voor foto's ook § 12 lid 2 regel 4 DSG, voor zover een overwegend belang van de openbare bekendmaking van historische gebeurtenissen bestaat); anders wordt vooral bij de publicatie van foto's telkens de toestemming van de betrokkene gevraagd (artikel 6 lid 1 letter a AVG / artikel 9 lid 2 letter a AVG).


Ontvangers of categorieën van ontvangers en doorgifte aan derde landen of aan internationale organisaties

Er zijn geen ontvangers van de doorgegeven gegevens voorzien. Een publicatie is echter bedoeld voor iedereen en indien via internet mogelijk in heel de wereld zichtbaar.

De verwerkingsverantwoordelijke, FELDER KG, maakt deel uit van een ondernemingsgroep. Voor een efficiënte interne administratie maken we bij de verwerking van gegevens ook gebruik van de ondernemingen die met ons concern verbonden zijn. Dat is voor de ondernemingsgroep een doorwegend gerechtvaardigd belang (overwegingsgrond 48 van de AVG). De verwerking voor marketing en klantenbinding gebeurt uitsluitend ten behoeve van de verantwoordelijke met wie een zakelijke relatie bestaat; de verwerking voor dergelijke doeleinden van de ondernemingsgroep veronderstelt de voorafgaandelijke toestemming van de betrokkene.

Alle verbonden ondernemingen en verwerkers van gegevens kunnen gecontacteerd worden voor vragen omtrent gegevensbescherming en voor het claimen van rechten als betrokkene via datenschutz@felder-group.com.


Opslagduur

De opslagduur is beperkt tot de periode waarvoor de gegevens voor publicitaire doeleinden geschikt en bruikbaar zijn; bij voldoende documentatiebelang worden gegevens langdurig gearchiveerd voor later (her-)gebruik voor de in deze verwerkingsactiviteit beschreven doeleinden.


Terbeschikkingstelling van gegevens

Er bestaat geen verplichting om gegevens ter beschikking te stellen.


Verwerking van uw gegevens voor andere doeleinden

Het gebruik gebeurt uitsluitend ten behoeve van de voorziene doeleinden en in voorkomende gevallen overeenkomstig artikel 5 lid 1 letter b AVG voor archiveringsdoeleinden van openbaar belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden.


Gegevensverwerking bij sollicitaties

Doel van de verwerking

Tijdelijk bewaren van persoonsgegevens van sollicitanten bij spontane sollicitaties en in het kader van sollicitatieprocedures met bekendmaking van vacatures en het gebruik voor de selectie van sollicitanten en het afsluiten van een arbeidsovereenkomst.


Wettelijke basis en gerechtvaardigde belangen

Wij verwerken gegevens van sollicitanten op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG (precontractuele maatregelen) en artikel 6 lid 1 letter f AVG om u tijdens de voorziene opslagduur ten behoeve van de selectie van sollicitanten te kunnen contacteren en eventueel in bepaalde gevallen de door u opgegeven informatie te kunnen controleren, als dit voor een vacature wegens hoge vereisten aan uw betrouwbaarheid in ons belang is of in het belang van derden vereist is.


Ontvangers of categorieën van ontvangers en doorgifte aan derde landen of aan internationale organisaties

Uw gegevens worden alleen voor onze medewerkers toegankelijk gemaakt als dit nodig is. Als referenties genoemd worden, kan het gebeuren dat we deze personen in sommige gevallen contacteren. Verder kan in gefundeerde gevallen bij overeenkomstig overwegend belang een controle van uw verklaringen bij derden gebeuren (bijv. voorgelegde kwalificaties en universiteitsdiploma's). Gegevens worden in deze gevallen alleen aan derde landen of aan internationale organisaties doorgegeven als er een toereikendheidsbeslissing volgens artikel 45 AVG bestaat of als aan de voorwaarden van artikel 49 lid 1 letter b AVG is voldaan (noodzakelijkheid tot het nemen van precontractuele maatregelen op aanvraag van de betrokken persoon) of als er een toestemming volgens artikel 49 lid 1 letter a AVG bestaat.

De verwerkingsverantwoordelijke, FELDER KG, maakt deel uit van een ondernemingsgroep. Voor een efficiënte interne administratie maken we bij de verwerking van gegevens ook gebruik van de ondernemingen die met ons concern verbonden zijn. Dat is voor de ondernemingsgroep een doorwegend gerechtvaardigd belang (overwegingsgrond 48 van de AVG).


Verzamelen van gegevens uit andere bronnen: categorieën persoonsgegevens

Als contact wordt opgenomen met door u genoemde referenties, kunnen gegevens en informatie verzameld worden over uw vroegere dienstverband of uw activiteiten, met een subjectieve inschatting van uw werkkracht door overeenkomstige derden. (Deze gegevens en informatie worden niet opgeslagen.)


Opslagduur

Als u voor een openstaande vacature gesolliciteerd hebt, zullen wij uw persoonsgegevens maximum drie jaar vanaf het einde van de sollicitatieprocedure opslaan en vervolgens wissen, waarbij u vanaf acht maanden na het einde van de procedure te allen tijde vormloos bezwaar hiertegen kunt indienen.

Indien u spontaan gesolliciteerd hebt, zullen wij uw gegevens maximum drie jaar opslaan om u bij geschikte openstaande vacatures te kunnen contacteren, waarbij u tegen de verwerking te allen tijde vormloos bezwaar kunt indienen.


Terbeschikkingstelling van gegevens

Om de sollicitatieprocedure te kunnen uitvoeren is het in elk geval nodig dat u bewijst over de voor de openstaande vacature vereiste kwalificaties te beschikken en contactgegevens bekend te maken. In sommige gevallen kan het, afhankelijk van de vereisten voor de invulling van een vacature, ook nodig zijn dat wij bijkomende gegevens van u vragen (bijv. een uittreksel uit het strafregister). Als u de dwingend vereiste gegevens niet voorlegt, kan uw sollicitatie voor de betreffende vacature niet in aanmerking genomen worden.


Verwerking van uw gegevens voor andere doeleinden

Indien een dienstverband tot stand komt, worden uw sollicitatiedocumenten voor het personeelsbeheer gebruikt, met uitzondering van gevoelige gegevens (bijv. uittreksel uit het strafregister). Alle verdere informatie wordt u voor de afsluiting van de overeenkomst gegeven.


Communicatie

Doel van de verwerking

Als u ons via een formulier op de website, via e-mail of telefoon contacteert, zullen de voor de communicatie technisch vereiste gegevens (afhankelijk van het gekozen communicatiemiddel), zoals telefoonnummer, e-mailadres, tijdstip (resp. duur) van de communicatie enz. verzameld en verwerkt worden. Binnenkomende e-mails worden ook met spamfilters, firewalls, virusscanners enz. bewerkt met het oog op de doeleinden genoemd onder punt 1 van deze verklaring.


Wettelijke basis en gerechtvaardigde belangen

De door u vermelde gegevens worden voor de bewerking van de aanvraag op basis van het overeenkomstig gerechtvaardigd belang volgens artikel 6 lid1 letter f AVG verwerkt. Verdere doeleinden van de verwerking zijn afhankelijk van de inhoud van de communicatie en worden telkens onder de punten 1-6 van deze privacyverklaring vernoemd.


Bezwaar

U kunt bij verwerkingen voor de doeleinden volgens artikel 6 lid 1 letters e en f AVG in deze privacyverklaring, voor zover daar aangevoerd, te allen tijde vormloos bezwaar indienen tegen de verwerking voor deze doeleinden om redenen die met uw bijzondere situatie samenhangen. U kunt te allen tijde eisen dat de gegevens gewist of de verwerking beperkt wordt. Wij wijzen u op uw rechten bij het directe verzamelen van de gegevens (bijvoorbeeld in online formulieren). Dit recht bestaat niet indien wij uw aanvraag of een communicatieproces omwille van andere redenen (bijv. contractuele verplichtingen, wettelijke verplichtingen, productaansprakelijkheid) verwerken en wij deze gegevens moeten opslaan gedurende een specifieke periode, die in deze privacyverklaring vermeld wordt.


Ontvangers of categorieën van ontvangers en doorgifte aan derde landen of aan internationale organisaties

Afhankelijk van de doeleinden van een communicatieproces kan een overeenkomstige doorgifte volgens punt 1 tot 6 van deze privacyverklaring nodig zijn.


Verzamelen van gegevens uit andere bronnen: categorieën persoonsgegevens

Bij elke keer dat er contact wordt opgenomen, verzamelen onze systemen gegevens en informatie met betrekking tot de communicatiemiddelen en technische systemen van de betrokkenen.

De volgende gegevens worden hierbij verzameld: contactgegevens van de betrokkene (bijv. telefoonnummer, e-mailadres enz.), tijdstip van het communicatieproces (datum, uur).


Opslagduur

De opslagduur is afhankelijk van de vereiste tijd voor het uitvoeren van het communicatieproces tot het einde ervan; verder kan afhankelijk van de doeleinden van het communicatieproces een langere opslag nodig zijn, die telkens onder punt 1-6 van deze privacyverklaring vernoemd is.


Terbeschikkingstelling van gegevens

Er bestaat geen verplichting om gegevens ter beschikking te stellen.


Verwerking van uw gegevens voor andere doeleinden

Een verdere verwerking met het oog op alle in deze privacyverklaring onder punt 1-6 genoemde doeleinden gebeurt afhankelijk van de inhoud van uw aanvraag of het communicatieproces.