Bescherming persoonlijke gegevens

Gegevens met betrekking tot personen zijn niet noodzakelijk om inhouden van onze internetsite te zien. In zoverre de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens in te geven, zoals emailadressen, namen en adressen, geschiedt de bekendmaking uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Het in aanmerking nemen van en de betaling van, aangeboden goederen en dienstverleningen is - in zoverre technisch mogelijk en uitvoerbaar en in zoverre het wettelijk kader het toelaat - is ook zonder het opgeven van persoonlijke gegevens, eventueel door opgave van anonieme gegevens of een pseudoniem toegelaten.

Uw emailadres wordt gebruikt voor informatieverzending van onze eigen producten en prestaties. Wij geven uw adres niet aan derden door, noch versturen wij publiciteit van derden. Aan het einde van elke newsletter bestaat de mogelijkheid tot uitschrijving. Het aanklikken van hyperlinks in emails en op onze internetpagina, wordt anoniem gemeten. Inzicht van persoonlijke gebruikerprofielen worden daardoor uitgesloten.
 
Gebruik van gegevens
Wij gebruiken persoonlijke gegevens om u informatie en producten persoonlijk aan te kunnen bieden. Aanvullende en persoonlijke gegevens aan uw emailadres kunt u ons vrijwillig geven - zij dienen er uitsluitend voor u correct en persoonlijk aan te kunnen spreken. U kunt zich hiervoor natuurlijk ook een 2-de adres aanmaken en fantasienamen ingeven.
 
Doorgeven van gegevens
Wij verplichten ons tegenover u, noch uw persoonlijke gegevens te verkopen of handel mee te drijven, noch onder eender welke vorm uw persoonlijke rechten te beïnvloeden. Wij zullen ook geen adreslijsten verhuren, of in eigen naam publiciteit van derden aan u zenden.
 
Toestemming
Met het bekend geven van uw persoonlijke gegevens staat u ons het opslaan en gebruik toe in de zin van de geldige gegevensbeschermingswet. Deze informaties zijn persoonlijk en niet toegankelijk voor derden. Een tegenspraak en daardoor het wissen van uw persoonlijke gegevens bij ons is ten allen tijde mogelijk. Als u ons gevraagd heeft, in de toekomst geen emails meer te zenden aan het door u opgegeven emailadres, zijn wij er in uw interesse toe verplicht, uw adres op inactief te zetten.
 
Gebruiksgedrag
Elke internetserver registreert automatisch de toegangen op internetpagina's. Deze informatie wordt anoniem opgeslagen. Een terugvervolging op uw persoon of uw individueel gedrag is niet mogelijk. Voor verzending van onze newsletter gebruiken wij telmechanismen die het gebruiksgedrag anoniem opslaan. Daarbij worden de aangeklikte hyperlinks geregistreerd, maar kunnen toch niet aan een enkele persoon toegedragen worden. Wij maken creëren uitsluitend anonieme profielinformatie over het gebruik van onze internetpagina's en onze newsletter. Dit enkel ter verbetering en optimalisatie van onze internetpagina's. Wij registreren geen individueel gedrag.